Privacy

Aard van de op te slaan gegevens. persoonlijk karakter verzameld


Door op onze site te surfen of door ons contactformulier in te vullen, kunt u ons de gegevens sturen naar: persoonlijk karakter: IP-adres, voornaam, achternaam, e-mailadres.

Wij verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens. persoonsgegevens die u ons bezorgt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) met betrekking tot de de bescherming van natuurlijke personen die gevaar lopen; met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; persoonlijk karakter en aan het vrije verkeer van deze gegevens (AVG).

 

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking bij; persoonlijk karakter


De verwerkingsverantwoordelijke bij persoonlijk karakter is Techpro Security SRL met maatschappelijke zetel te; Kolonel Bourgstraat 107, Boîte3 à 1140 Evere, ondernemingsnummer 0844.408.457.

Elke vraag met betrekking tot; de bescherming van gegevens aan; persoonlijk karakter kan worden gericht aan; Ludovic Michils, per post naar; bovenstaand adres of per e-mail op info@votrealarme.be

 

Doeleinden van gegevensverwerking persoonlijk karakter


De gegevens die u ons verstrekt, kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

  • de uitvoering van een contract tussen u en ons,
  • je bericht lezen en opvolgen; uw verzoek,

We zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden verwerken zonder u eerst te informeren en uw toestemming te verkrijgen.

 

Gegevensontvanger


Uw persoonsgegevens persoonlijk karakter wordt niet doorgegeven aan; derden of onderaannemers, noch verkocht, verhuurd of geruild met een organisatie of entiteit, aan tenzij je bent geweest vooraf geïnformeerd en die u uitdrukkelijk hebt gegeven uw toestemming of tenzij wettelijk vereist, zoals in verband met gerechtelijke procedures.

Uw persoonlijke gegevens persoonlijk karakter worden niet overgedragen aan derde landen.

 

Bewaartermijn en beveiliging


Uw persoonsgegevens persoonlijke karakter worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het bereiken van de nagestreefde doelen. Gedurende deze periode hebben we alle geschikte middelen ingezet om vertrouwelijkheid waarborgen en veiligheid van uw persoonsgegevens, zodat schade, verwijdering of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

 

Gebruikersrechten


Je hebt het recht om je gegevens in te zien en te laten corrigeren. Je hebt er ook recht op vergetelheid, aan draagbaarheid gegevens, aan oppositie, evenals het recht om te weigeren geprofileerd te worden; en het recht op kennisgeving. beveiligingsproblemen. Om deze rechten kosteloos uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: Ludovic Michils.

 

Klachten


Een klacht over de verwerking van uw gegevens kunt u indienen bij; persoonlijk karakter bij de Autoriteit; van Gegevensbescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

  • Tel. : +32 (0)2 274 48 00
  • Faxen: +32 (0)2 274 48 35
  • E-mail: contact@apd-gba.be
  • URL: www.autoriteprotectiondonnees.be