Algemene verkoopvoorwaarden

Behoudens schriftelijke afwijking worden onze werkzaamheden geregeld door deze algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van het contract en waarvan de opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen bij ontvangst van de offerte.  

1 - Tenzij specifiek schriftelijk anders bepaald in het contract hebben onze prijzen enkel betrekking op de werkzaamheden beschreven in onze offertes en zijn enkel geldig indien die binnen 30 dagen schriftelijk aanvaard worden door de klant.  

2 - Onze prijzen zijn een forfaitair bedrag, exclusief de door de klant verschuldigde btw. Alle onvoorziene werkzaamheden of elke wijziging op vraag van de klant tijdens de uitvoering van de werkzaamheden leiden tot een toeslag op onze offerte, tegen een forfaitaire prijs of een uurtarief. Voor werkzaamheden tegen een uurtarief worden de materialen aangerekend tegen de dagprijs en de werkuren berekend vanaf het vertrek tot de terugkomst van de arbeiders in de werkplaats.  

3 - De begindatum van de werkzaamheden kan door ons uitgesteld worden wegens uitzonderlijke omstandigheden, zoals slecht weer, staking, evenementen die het transport beïnvloeden, interne organisatieproblemen van de onderneming (afwezig personeel door ziekte). In deze gevallen kan de klant de aanbesteding niet opzeggen en heeft hij ook niet het recht om elders te gaan voor onze rekening.    

4 - Het contract treedt pas in werking na onze schriftelijke bevestiging of vanaf het ogenblik waarop de uitvoering ervan van start gaat.  

5 - Onze prijzen hebben enkel betrekking op de levering en plaatsing van de apparatuur beschreven in onze offertes, met uitsluiting van alle andere materialen of andere plaatsingen. Indien de koper deze bestelt, zullen die aangerekend worden bovenop de prijs voorzien in onze bijzondere voorwaarden.  

6 - Schade veroorzaakt door anderen en niet door ons, met name door andere uitvoerders, aan onze lopende of afgeronde werkzaamheden, al dan niet gefactureerd, is voor rekening van de klant. Bij een schadegeval wordt onze verzekeringsmaatschappij belast om de door de klant geleden schade te schatten. Elk ongeval moet telefonisch aangegeven worden en per aangetekend schrijven bevestigd worden binnen 24 uur na het ongeval.  

7 - In het algemeen moet elke klacht schriftelijk en per aangetekend schrijven geformuleerd worden, binnen acht dagen na de levering of binnen drie dagen na verzending van de factuur, waarbij de poststempel geldt als bewijs.  

Indien de aard of de reden van deze klacht niet nader schriftelijk beschreven wordt, zal die niet in aanmerking worden genomen.  

De klant kan de waarborg enkel inroepen indien hij het gefactureerde bedrag volledig betaald heeft.    

 • De waarborg geldt niet voor vervangingen of herstellingen die zouden voortvloeien uit:  
 • de normale slijtage van de apparatuur: batterijen ...
 • incidentele schade te wijten aan de koper of eender welke derde, met name na werkzaamheden.
 • schade als gevolg van overspanning of storingen aan de voeding van 220 V of aan de telefoonlijn.
 • opzettelijke schade als gevolg van vandalisme, inbraak of kwaadwilligheid.
 • schade onder invloed van externe natuurelementen, zoals brand, overstroming, blikseminslag, aardbeving ...
 • schade of ongevallen als gevolg van nalatigheid, gebrek aan onderhoud of foutief gebruik van de apparatuur.  

8 - Verplichtingen van de klant  

 • De geïnstalleerde apparatuur enkel gebruiken in de normale omstandigheden uiteengezet door TECHPRO SECURITY.
 • De toegang tot de installatie ontzeggen aan elke persoon die niet bij TECHPRO SECURITY werkt.
 • De opeenvolging van alle gebeurtenissen noteren om zo de herstellingen eventueel te vergemakkelijken.
 • Altijd een stroomtoevoer van 220 volt voorzien naar de installatie.
 • Instemmen met de verplichte vervanging van de batterijen, minstens één keer om de vier jaar, en in elk geval na een langdurige stroomonderbreking.
 • Instaan voor de kosten voortvloeiend uit een foutief gebruik van de installatie of de interventie van de autoriteiten, politie, brandweer of interventieteams wegens een oorzaak die niet te wijten is aan TECHPRO SECURITY.  

9 - De kosten voor het gebruik van de gsm/GPRS-kaart of de telefoonlijn zijn voor rekening van de klant.  

Bij een wijziging van operator moet de klant zeker controleren of het geïnstalleerde systeem compatibel is met de alarmsystemen; er zal een transmissietest moeten worden uitgevoerd om na te gaan of alles correct werkt.  

Hij zal de wijziging van operator per aangetekend schrijven melden aan de beveiligingsfirma.  

De telefonische transmissie behoort niet tot de bevoegdheid van de beveiligingsfirma en deze kan de werking ervan niet garanderen.

De beveiligingsfirma kan een contract voor bewaking op afstand opzeggen indien de klant zijn facturen niet betaalt. Hij zal per aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht.  

10 - Bij de bestelling moet er voor de start van de werkzaamheden een voorschot van 40 % betaald worden.
Indien de klant het contract opzegt na terugzending van de voor akkoord ondertekende bestelbon zal hem 20 % van het offertebedrag aangerekend worden. Indien de klant het contract opzegt terwijl dit wordt uitgevoerd, is hij, afgezien van de prijs van de uitgevoerde werkzaamheden, ook een schadevergoeding verschuldigd vastgelegd op een vast bedrag van 30 % van de prijs van de nog uit te voeren werkzaamheden.  

De verkoper blijft eigenaar van de installatie en alle onderdelen tot alle hoofdfacturen, accessoires en kosten volledig betaald zijn. De installatie kan nooit beschouwd worden als zijnde veranderd van roerend in onroerend goed.    

Geen enkel lid van ons personeel is gemachtigd om geld te innen voor onze rekening, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.  

Het is niet toegestaan om eender welk bedrag in te houden als garantie voor de correcte uitvoering.  

Onze facturen zijn contant betaalbaar en zonder korting.
Elke achterstallige betaling zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, aanleiding geven tot een toeslag van 12 % per jaar, vermeerderd met een forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding van 17 % met een minimum van € 75,00. Naast deze interest kan het bedrag van onze facturen ook vermeerderd worden met € 12,50 voor een aangetekende brief en € 25,00 voor de verplaatsing van een persoon. De gerechtskosten en de eventuele kosten van verdediging zijn bovendien ten laste van de schuldenaar.  

De aan de koper opgelegde sancties bij niet-naleving van zijn verplichtingen gelden ook voor de verkoper indien die zich niet zou houden aan zijn verplichtingen.  

Om ontvankelijk te zijn, moet elke betwisting, binnen een week na ontvangst van de factuur, per aangetekend schrijven aangezegd worden.  

Indien de klant zijn verplichtingen niet zou nakomen binnen 48 uur na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven waarin het verzuim wordt gemeld, behouden wij ons het recht voor om alle dienstprestaties op te schorten, onverminderd het recht om over te gaan tot de opzegging van het (de) contract(en) van bewaking op afstand.  

11 - Al onze contracten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Bij een geschil zijn de rechtbanken of het vredegerecht van het ambtsgebied waarin ons bedrijf gevestigd is als enige bevoegd.